Lappeenrannan sydämessä vuodesta 2017

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kulttuuritila Nuijamies ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

YHDISTYKSEN TARKOITUKSENA ON

● edistää, tukea, tuoda ja tuottaa kulttuuria.
● vahvistaa eri kulttuuritoimijoiden verkostoitumista sekä
● tarjota ratkaisuja kulttuuritoimijoille työskentely-, esiintymis-, näytös- ja
näyttelytiloiksi pääosin Lappeenrannan seudulla.

TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS

● Voi pitää yllä kulttuuritiloja
● Voi järjestää konsertteja, näytöksiä, taidenäyttelyitä, soveltavaa
taidetoimintaa ja niihin verrattavia tilaisuuksia
● Voi järjestää omia tapahtumia ja osallistua muiden tahojen järjestämien
tapahtumien toteuttamiseen

● Voi järjestää työpajoja, tiedotus-, tutkimus- ja koulutustilaisuuksia,
harjoituksia, residenssejä ja muuta kulttuuria tukevaa toimintaa
● Voi julkaista taideteoksia
● Voi tehdä yhteistyötä muiden kulttuurialan toimijoiden kanssa

TOIMINTANSA TUKEMISEKSI YHDISTYS

● Voi järjestää konsertteja, näytöksiä ja niihin verrattavia tilaisuuksia, sekä
tapahtumia, koulutuksia, kulttuuriin liittyvää konsultointia ja kulttuurialan
palveluja.
● Voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
● Voi vuokrata tilojaan, kalustoaan ja mainostilaa
● Voi järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen
luvan.
● Voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
● Voi myydä taideteoksia ja muita tarkoitukseen soveltuvia tuotteita
● Voi harjoittaa kustannustoimintaa
● Voi harjoittaa ravintolatoimintaa.

3. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja
säännöt. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Jäsen voi olla joko varsinainen, kannatus-, yhteisö-, tai kunniajäsen.

● Varsinainen jäsen on henkilö, joka maksaa vuotuisen jäsenmaksun. 15
vuotta täyttänyt varsinainen jäsen voi tulla valituksi yhdistyksen
hallitukseen.
● Kannatusjäsen voi olla henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka maksaa
vuotuisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsen ei voi tulla valituksi
yhdistyksen hallitukseen, eikä tällä ole äänioikeutta.
● Yhteisöjäsen on oikeuskelpoinen yhteisö, joka maksaa vuotuisen
jäsenmaksun. Yhteisöjäsen ei voi tulla valituksi yhdistyksen hallitukseen,
eikä tällä ole äänioikeutta.
● Kunniajäsen on henkilö, joka on kunnostautunut yhdistyksen toiminta-alalla
ja jonka yhdistys kutsuu kunniajäseneksi. Kunniajäsen ei maksa
jäsenmaksua, eikä hän voi tulla valituksi yhdistyksen hallitukseen.
Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruuden kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne
velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää
täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu
Jäsenet maksavat jäsenmaksua. Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen
jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja
ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi .
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
tai sihteerin kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet
hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet sen jäsenistä mukaan lukien
joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen päätöksenteko menetelmä on sosiokratia, jossa jäsenet päättävät asioista
yhteisesti ja jossa kaikki jäsenet tulevat kuulluiksi. Päätökset tehdään
konsensusperiaatetta noudattaen. Konsensus tapahtuu, kun kaikki jäsenet ovat samaa
mieltä päätöksestä. Mikäli konsensusta ei saavuteta, neuvotellaan suostumuspäätös.
Suostumus tapahtuu, kun kukaan jäsenistä ei asetu vastustamaan päätöstä.
Tilanteessa, jossa suostumuspäätöskään ei ole mahdollinen, päätöksen ratkaisee
kahden kolmasosan (2/3) äänienemmistö.
Jos 2/3 äänienemmistö ei ole mahdollinen, äänet ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään
kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
tammi-toukokuussa.
Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
syys-joulukuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus
sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai sosiaalisen median kautta.

11. Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan
lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12.Syyskokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai
kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13. Muutoin noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.